๑Boruto Juken & Kage Bunshin no Jutsu๑ …

                 ๑Boruto Juken & Kage Bunshin no Jutsu๑
Boruto using his parents' jutsus